Katja Taimela

Vastaus kirjalliseen kysymykseen suorajakelun pelisääntöjen selventämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette

toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Katja Taimelan /sd ym. näin

kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 272/2016 vp:

Mitä hallitus aikoo tehdä suorajakelun sääntöjen yhdenmukaistamiseksi ja käytännön tiedottamiseksi niin, että asukkaiden, suorajakelutyöntekijöiden ja tiedonvälityksen näkökulmasta vastuut ja oikeudet ovat tiedossa.

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Kilpailu- ja kuluttajaviraston arvion mukaan Posti Oy ja Suomen Suoramainonta ovat rajoittaneet keskinäistä kilpailuaan osoitteettomassa lehtijakelussa. Menettely on lisäksi mahdollisesti vääristänyt kilpailua journalististen lehtien välillä ja painetun median mainosmyynnissä. Posti Oy ja Suomen Suoramainonta olivat sopineet Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton piirissä, ettei mainoksia eikä myöskään ilmaisjakelulehtiä jaella kotitalouksiin, joiden postiluukuissa on ”Ei mainoksia” -merkintä. Kilpailijoiden välinen sopimus näytti siten poistavan kotitalouksilta ”ilmaisjakelu-kyllä, mainokset-ei” -vaihtoehdon. Järjestely saattoi vaikuttaa kielteisesti kilpailun toimivuuteen jakelun ja mainonnan markkinoilla.

 

Posti Oy ja Suomen Suoramainonta ovat ilmoittaneet lopettavansa menettelyn ja tekevänsä jatkossa jakelua koskevat päätökset itsenäisesti. Myös Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ilmoitti

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitysten aikana luopuvansa osoitteettoman jakelun pelisäännöistä.

 

Kotitalouksilla on edelleen kuluttajansuojalain nojalla oikeus kieltäytyä osoitteettomasti jaettavista mainoksista, mutta Posti Oy:llä ja Suomen Suoramainonnalla on jatkossa mahdollisuus jaella toimituksellisia ilmaisjakelulehtiä mainoskieltotalouksiin. Postinsaajat voivat kieltäytyä ilmaisjakelulehdistä samoin kuin mainoksista laittamalla oveensa tai postilaatikkoonsa ilmoituksen mainoskiellosta.

 

Jakeluyhtiöt voivat siis itse päättää osoitteettomasta jakelusta. Posti Oy ei aio muuttaa periaatteitaan  ilmaisjakelulehtien ja mainosten jakelusta mainoskieltotalouksien osalta, vaikka Asiakkuusmarkkinointiliitto on luopunut asiaa koskevasta itsesääntelystä. Posti on päättänyt, että se ei toistaiseksi jaa mainoskieltotalouksiin ilmaisjakelulehtiä tai mitään muitakaan osoitteettomia lähetyksiä.

 

Postitoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen kuuluu liikenne- ja viestintäministeriölle. Tärkeimpänä työkaluna ministeriöllä ohjauksessa on postilaki (415/2011), jonka noudattamista sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista Viestintävirasto valvoo. Postilakia ei sovelleta esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtiin tai osoitteettomiin lähetyksiin. Suorajakelumarkkinat ovat toimineet itsesääntelyn kautta eikä hallitus näe tarkoituksenmukaisena säännellä kyseisiä markkinoita, vaan korostaa yritysten valinnanvapautta päättää itse osoitteettomasta jakelustaan.

 

Asiakkuusmarkkinointiliiton ja sen jäsenien tulee luoda käytäntöjä, jotka vastaavat muuttuvaa tilannetta markkinoilla sekä asiakkaiden toiveita. Tällä hetkellä esimerkiksi Posti Oy tutkii, miten asiakkaiden valikoituneet toiveet voitaisiin käytännössä huomioida tasapuolisesti ja ilman suuria lisäkustannuksia. Toistaiseksi käytössä ei ole tapaa, jolla postinsaajat voisivat ilmoittaa toiveensa jaettavista tai jakelusta pois jätettävistä osoitteettomista tuotteista.

 

Hallitus katsoo, että yllä esitetyt seikat ovat yritysten itsensä ja niiden yhdessä sovittavissa. Niiden tuleekin sopia ja luoda hyviä käytäntöjä, jotka vastaavat postisaajien tarpeita. Sekä yritysten että Asiakkuusmarkkinointiliiton tulee aktiivisesti tiedottaa postinsaajille yritysten tarjoamista palveluista, jotta kaikkien osapuolten vastuut ja oikeudet ovat tosiasiallisesti tiedossa. Yritysten tulee myös aktiivisesti tiedottaa työntekijöitään muuttuneista käytännöistä, jotta epäselvyyksiltä uudessa tilanteessa vältyttäisiin.

 

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2016.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner