Katja Taimela

Eduskunnan puhemiehelle
Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt Venäjälle kyselyn venäläisten puutavaravaunujen, nk. pankkovaunujen, vuokraamisesta Suomen sisäiseen liikenteeseen. Liikenteen turvallisuusvirasto on esiselvittänyt vuonna 2016 venäläisen kaluston käyttöä Suomen rataverkolla ja todennut johtopäätöksissään seuraavaa:
”Venäläisten vaunujen kunnon parantumisesta huolimatta venäläisessä kalustossa on edelleen keskeisiä teknisiä eroja suomalaiseen kalustoon nähden. Erot pyörävälin leveydessä, pyörän profiilissa ja telin rakenteessa vaikuttavat kaluston kulkuominaisuuksiin ja nopeuttavat radan osien kulumista etenkin vaihteissa. Venäläisten vaunujen 2-painejarrujärjestelmä puolestaan lisää jarrutettaessa huomioitavien seikkojen määrää. Venäläistä kalustoa pidetään myös suomalaista kalustoa meluisampana.”
”Suomen valtion rataverkon kunnossa on viime vuosina ollut ongelmia, jotka ovat heikentäneet liikenteen sujuvuutta ja aiheuttaneet vaaratilanteita. Onkin puhuttu liian vähäisistä kunnossapidon rahoista johtuvasta korjausvelasta. Koska rataverkon riittävän hyvä kunto on turvallisen junaliikenteen ehdoton edellytys, ei ole syytä kevyin perustein lisätä rataverkkoa kuormittavia tekijöitä.”
”Mikäli venäläisen standardin mukaisen kaluston käyttöä Suomen rataverkolla pyritään edistämään, olisi sitä ennen syytä tutkia muun muassa venäläisen kaluston vaikutuksia rataverkolle sekä sitä, miten näitä vaikutuksia olisi mahdollista esimerkiksi pyöräkertojen muutoksilla rajoittaa.”

VR:n hallintoneuvosto otti kysymykseen kantaa julkilausumassaan 14.8.2018 ja totesi:
”Venäläinen jarrujärjestelmä ja jarrujen suorituskyky eivät nykyisellään täytä EU-standardeja. Venäläistä kalustoa joudutaan kuljettamaan teknisten rajoitusten vuoksi alhaisemmalla nopeudella kuin suomalaista kalustoa, minkä vuoksi se varaa tavallista enemmän ratakapasiteettia ja hidastaa muuta liikennettä. Venäläinen pyöräprofiili kuluttaa rataa kotimaista kalustoa enemmän, mikä todennäköisesti johtaisi radan kunnossapitotarpeen kasvamiseen entisestään.”
”Venäläisvalmisteisten vaunujen käyttöönotto laajasti Suomen sisäisessä liikenteessä edellyttäisi joko venäläisten vaunujen huomattavia rakenteellisia muutoksia tai rautatielain muutosta ja EU:n teknisten säännösten uutta tulkintaa. Lisäksi vaarana on, että venäläisten vaunujen käyttö käytännössä lopettaisi suomalaisen vaunutuotannon.”
VR:n hallintoneuvosto muistutti myös julkilausumassaan, että VR on reagoinut metsäteollisuuden puukuljetusten kasvuun ja tilannut 300 uutta puutavaravaunua, jotka toimitetaan ensi kevääseen mennessä.

Suomen rataverkkoon kohdistuu tällä hetkellä noin miljardin euron korjausvelka. Venäläisten vaunujen laajempi käyttö kuluttaa Trafin esiselvityksen mukaan rataverkkoa entisestään. Junaoperaattoreilta perittävät ratamaksut ja -verot kattavat vain murto-osan valtion vuosittain rataverkkoon sijoittamista yhteisistä varoista, näin voidaan sanoa tavaraliikenteenkin olevan voimakkaasti julkisesti tuettua. Ymmärrämme tarpeen saada Suomen rataverkolle sopivaa kalustoa nopeasti ja ilman mittavia investointeja, on kuitenkin syytä selvittää huolella mitä venäläisen kaluston laajempi käyttö merkitsee rataverkolle ja liikenteen kokonaisuudelle.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

miten hallitus arvioi venäläisten pankkovaunujen aiheuttaman lisäkulutuksen rataverkollemme,
onko hallitus tekemässä kokonaisarviointia venäläisen kaluston laajemman käytön vaikutuksista rataverkollamme huomioiden mm. turvallisuuden ja kalustomarkkinoiden kehityksen,
voidaanko tarvittaessa raideliikenteen maksuilla kompensoida infrastruktuuria kuluttavampaa kalustoa?

Helsingissä 6.9.2018