Katja Taimela


katjan23

Yhteystiedot

Katja Taimela
katja.taimela@eduskunta.fi
Puhelin 050 512 2629 ja 09 432 3154

Avustaja: Antti Kotti
antti.kotti@eduskunta.fi
Puhelin 0400 443 636

Kalenteri

Ei tapahtumia

 

Tervetuloa sivuilleni!

 

Käy peremmälle ja löydät rautaisannoksen minusta, ajatuksistani ja tekemisistäni. Jos jokin asia jää epäselväksi tai haluat muuten ottaa yhteyttä, älä turhaan ujostele. 

 

Tilaa uutiskirje! Lähetän kerran kuukaudessa sähköpostilla kuulumisia eduskunnasta. Jos haluat mukaan kirjeen postituslistalle, laita siitä viestiä: antti.kotti@eduskunta.fi

 

Huom! Kaikki tilaisuudet ja tapaamiset on peruttu toistaiseksi koronaviruksen vuoksi.

 

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Katja Taimelan /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 186/2014 vp:

 

Miten hallitus aikoo varmistaa työsuojelun riippumattoman ja puolueettoman roolin säilymisen,

 

mitä hallitus tekee työsuojelun saavutettavuusongelmien ratkaisemiseksi,

 

miten hallitus turvaa työsuojelun valvontaresurssit jatkossa ja

 

miten hallitus aikoo kehittää työsuojelun aluerajoista riippumatonta toimintavapautta?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

 

Aluehallintovirastoja koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa yhdessä työmarkkinajärjestöjen ja sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön kanssa määriteltiin ne periaatteet, joilla varmistettaisiin kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksen 81 mukainen työsuojelun vastuualueen viranomaistoiminnan riippumattomuus.

 

Nämä periaatteet otettiin huomioon aluehallintovirastoja koskevassa lainsäädännössä. Sosiaali- ja terveysministeriön tietoon ei ole tullut tapauksia, joissa työsuojelun vastuualueen viranomaistoiminnan riippumattomuus tai puolueettomuus olisi ollut uhattuna, vaan työsuojelun vastuualueet ovat toimineet viranomaistoiminnassa muusta aluehallintovirastosta riippumattomasti.

 

Työsuojelun vastuualueiden vuosiraporteista saatavien tietojen perusteella työsuojelun aluehallintoon tulevassa asiakaskysynnässä tapahtui laskua aluehallintovirastoihin siirtymisen yhteydessä. Vuoden 2010 osalta vuosiraporttien luvut eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia, koska niistä puuttuvat Länsi- ja Sisä-Suomen vastuualueelle tulleet yhteydenotot. Tämä huomioon ottaen voidaan arvioida, että aluehallintovirastojen ensimmäisen toimintavuoden aikana mitään olennaista asiakaskysynnän laskua ei tapahtunut. Sen sijaan toisena aluehallintoviraston toimintavuotena 2011 yhteydenottojen määrä väheni selvästi edellisiin vuosiin verrattuna. Sosiaali- ja terveysministeriön käsityksen mukaan tietoisuus alueellisen työsuojeluviranomaisen toimimisesta aluehallintovirastoissa on kuitenkin koko ajan lisääntynyt. Työsuojelun vastuualueiden vuoden 2013 vuosiraportoinnin mukaan palvelukysynnän määrä oli noin 62 000 yhteydenottoa. Työsuojeluhallintoon vuonna 2014 valmistumassa olevaan uuteen valvontatietojärjestelmään rakennetaan mahdollisuus asiakasyhteydenottojen kirjaamista ja seurantaa varten. Sosiaali- ja terveysministeriö on lisäksi asettanut valtakunnallisen puhelinpalvelutyöryhmän, jonka tehtävänä on mm. tehdä ehdotus 31.5.2014 mennessä myös saavutettavuuden parantamiseksi.

 

Työsuojeluhallinnon osalta valtionhallinnon tuottavuusohjelmissa asetutetut tavoitteet on toteutettu. Ohjelmien edellyttämät henkilöstövähennykset on pystytty toteuttamaan pitkälti eläköitymisten kautta ja nämä eivät ole merkittävästi vähentäneet työsuojeluvalvonnan resursseja. Resursseja erityisesti harmaan talouden valvontaan on tällä hallituskaudella lisätty. Työsuojelun vastuualueen ja muiden vastuualueiden yhteistyö aluehallintovirastoissa ei ole vienyt valvontaresursseja. Sen sijaan em. yhteistyö vie jossain määrin vastuualueen johdon ja esimiesten resursseja, mutta ei kuitenkaan merkittävästi. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenoista hallinto- ja tukitoimintojen osuus on pienentynyt ja viranomaisaloitteisen valvontatoiminnan osuus suurentunut. Valtiovarainministeriön johdolla valmistellussa aluehallintovirastojen hallintopalvelujen kehittämistä koskevassa Hallintopalvelut -työryhmän loppuraportissa on mm. määritelty vastuunjakoja aluehallintovirastojen hallintopalveluiden tuottamisessa.

 

Työsuojelutarkastajan toimialue on sama kuin sen työsuojeluviranomaisen eli aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen toimialue, jonka virkamies hän on. Tämä on sosiaali- ja terveysministeriön käsityksen mukaan toiminnan kannalta järkevä perusratkaisu. Ministeriöllä on nykyisen lainsäädännön perusteella mahdollisuus määräajaksi laajentaa tarkastajan toimialuetta aluehallintoviraston toimialuetta laajemmaksi. Näin on menetelty muun muassa ILO:n merityötä koskevan yleissopimuksen valvonnassa. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella on mahdollista laajentaa työsuojeluviranomaisen toimialuetta, kuten on tehty mm. ns. tilaajavastuulain valvonnan osalta.

 

Työmarkkinakeskusjärjestöjen työsuojeluvalvonnan kehittämiseksi tekemät esitykset sekä hallituksen rakennepoliittisen ohjelman ehdotus asiantuntijaresurssien aiempaa joustavammasta käytöstä huomioiden sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän selvittämään sitä, mitä työsuojeluvalvonnan tehtäviä olisi järkevää hoitaa valtakunnallisesti esim. yhdelle vastuualueelle osoitettuna tehtävänä. Työryhmän tulee valmistella esityksensä 30.6.2014 mennessä ja sen tulee tehdä myös esitys mahdollisten keskittämisten vaatimista säädösmuutoksista.

 

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko