Katja Taimela


katjan23

Yhteystiedot

Katja Taimela
katja.taimela@eduskunta.fi
Puhelin 050 512 2629 ja 09 432 3154

Avustaja: Antti Kotti
antti.kotti@eduskunta.fi
Puhelin 0400 443 636

Kalenteri

Ei tapahtumia

 

Tervetuloa sivuilleni!

 

Käy peremmälle ja löydät rautaisannoksen minusta, ajatuksistani ja tekemisistäni. Jos jokin asia jää epäselväksi tai haluat muuten ottaa yhteyttä, älä turhaan ujostele. 

 

Tilaa uutiskirje! Lähetän kerran kuukaudessa sähköpostilla kuulumisia eduskunnasta. Jos haluat mukaan kirjeen postituslistalle, laita siitä viestiä: antti.kotti@eduskunta.fi

 

Huom! Kaikki tilaisuudet ja tapaamiset on peruttu toistaiseksi koronaviruksen vuoksi.

 

Mitä hallitus aikoo tehdä työttömyyspäivärahan suojaosuuden käytön esteiden purkamiseksi?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

 

Työttömyysturvalain mukaan soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus työnhakijalla, joka tekee osa-aikaista työtä, jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta, joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta. Työttömyysturvassa otettiin vuoden 2014 alusta käyttöön 300 euron suojaosuus, joka koskee kaikkia näitä sovittelun piirissä olevia tuloja. Maksettaessa soviteltua työttömyysetuutta sovittelussa huomioon otettavasta tulosta vähennetään 300 euroa kuukaudessa ja tämän suojaosan ylittävästä tulosta 50 prosenttia vähennetään täydestä työttömyysetuudesta.

 

 

Sovitellussa päivärahassa voi syntyä käsittelyviiveitä sen vuoksi, että palkanmaksu ja palkka-todistuksen saaminen viivästyy. Vuoden 2014 tammikuussa soviteltua työttömyysetuutta maksettiin noin 36 000 työnhakijalle ja vuosittain sovitellun päivärahan saajia on yhteensä noin 100 000. Näin suureen joukkoon mahtuu aina tapauksia, joissa käsittelyaika saattaa venyä kohtuuttomasti. Tätä ongelmaa on pyritty korjaamaan sillä, että työttömyysetuuden maksaja voi maksaa etuuden hakijan oman ilmoituksen perusteella ennakkona ja hakija voi toimittaa palkkatodistuksen myöhemmin sen saatuaan. Suojaosan käyttöönoton jälkeen työssä saadun tulon tarkalla määrällä ei ole merkitystä sovittelussa silloin, kun tulo jää alle suojaosan. Tämän vuoksi etuuden maksaminen hakijan oman palkkailmoituksen perusteella on aiempaa helpompaa. Kansaneläkelaitos on maksanut työttömyys-etuutta ennakkona vuosittain noin 3 000 työttömälle. Työttömyyskassoissa ennakkomaksuja on ollut vain murto-osa tästä.

 

Tämän vuoden alusta muutettiin työttömyyspäivärahan maksatukseen liittyviä säännöksiä aiempaa joustavimmiksi. Muutosten tavoitteena on vähentää palkkatodistusten saamiseen liittyviä viiveitä ja siten edistää lyhytaikaisten töiden vastaanottamista. Työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1330/2002) mukaan peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja ansiopäiväraha maksetaan maksukausittain jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden maksukausittain. Asetukseen lisättiin säännös, jonka mukaan työttömyysetuus voidaan maksaa neljää viikkoa tai kuukautta lyhyemmältä ajalta, jos työnhakija aloittaa työn neljän viikon tai kuukauden maksukauden aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos työtön aloittaa lyhytkestoisen työn neljän viikon maksukauden loppupuolella, voidaan hänelle maksaa kokonaan työttömän päivärahaa työn aloittamiseen asti ja tehdä siitä eteenpäin uusi neljän viikon maksukausi. Tällöin palkanmaksussa olevat viiveet eivät viivästytä päivärahan maksamista.

 

Tämän vuoden alusta on siis säännöksiä muutettu palkanmaksusta aiheutuvien viiveiden vähentämiseksi. Vielä on liian aikaista todeta, onko muutoksilla toivottuja vaikutuksia. Kysymys on enemmän siitä, miten toimeenpanijat, Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassat, toiminnassaan käyttävät näitä mahdollisuuksia hyväkseen ja miten tietoisia työttömyysetuuden saajat ovat näistä mahdollisuuksista. Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa työttömyysetuuksien joustavan toimeenpanon siten, ettei palkkatodistuksen viivästyminen johda työttömyysetuuden viivästymiseen.

 

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri  Paula Risikko